Projekt czasowej organizacji ruchu – komu to potrzebne?

  Organizacja ruchu drogowego to szereg rozwiązań zaprojektowanych tak, aby umożliwić pieszym i pojazdom bezpieczne i efektywne poruszanie się po różnego rodzaju drogach. Kiedy rozpoczyna się budowa nowych dróg lub budowle wzdłuż istniejących dróg, ruch drogowy wymaga reorganizacji. Czym jest projekt organizacji ruchu, jakie warunki musi spełniać i kto jest odpowiedzialny za jego wykonanie?

  Czym jest projekt organizacji ruchu?

  Projekt organizacji ruchu to specjalistyczny dokument techniczny, który zawiera przygotowane wcześniej szablony i schematy w zakresie geometrii drogi, znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego czy sygnalizacji świetlnej. Stworzenie projektu i respektowanie go pozwala zmaksymalizować bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz zmniejszyć ryzyko zatorów i innych niedogodności, a tym samym poprawić efektywność korzystania z dróg lub sieci drogowych na określonych obszarach.

  Projekt tymczasowej organizacji ruchu

  Jednym z rodzajów są projekt tymczasowej organizacji ruchu. Projekty te powstają z myślą o potrzebach konkretnych sytuacji, takich jak przebudowa dróg. Potem ruch się zmienia i musimy określić alternatywy, w tym tymczasowy projekt oczyszczenia drogi. W takich projektach uwzględnimy tymczasowe oznakowanie dróg, a także zaprojektowane i oznakowane nowe znaki, które z czasem zostaną usunięte.

  Kto jest odpowiedzialny za wykonanie projektu organizacji ruchu?

  Za organizację ruchu odpowiada organ zarządzający określonym odcinkiem drogi. W zależności od posiadanego statusu może to być wojewoda lub burmistrz, wojewoda, a także wojewódzki zarząd dróg lub krajowy zarząd dróg i autostrad. Sporządzaniem dokumentacji technicznej zajmują się z kolei architekci lub firmy posiadające kompetencje w zakresie projektowania i organizacji ruchu drogowego. Do zadań urzędników należy natomiast zatwierdzenie dokumentacji technicznej.

  Co powinien zawierać projekt zmiany organizacji ruchu

  • Dokumentacja techniczna przygotowana w ramach projektu organizacji ruchu musi spełniać ściśle określone wymogi formalne. W projekcie organizacji ruchu powinien zostać zawarty m.in.:
  • opis techniczny,
  • orientacyjny plan z zaznaczeniem dróg, których dotyczy projekt w skali od 1: 10 000 do 1:25 000,
  • plan sytuacyjny zawierający lokalizację projektowany, istniejących i usuwanych znaków drogowych oraz urządzeń sygnalizujących w skali 1:500 lub 1:1000,
  • w projekcie należy również zawrzeć informację dotyczącą przepustowości dróg oraz ewentualne zagrożenia,
  • w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną program sygnalizacji podpisany przez projektanta i obliczenia przepustowości drogi,
  • przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

  Złożenie projektu do zarządcy drogi i zatwierdzenie zaopiniowanego projektu u zarządcy ruchu

  Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem organ zarządzający ruchem może zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części bez zmian. Odeślij wersję do poprawek albo odrzuć projekt w całości.

  Ponadto zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów do sprawdzenia tego wniosku, w szczególności: projektu budowlanego nieruchomości znajdującej się w pasie oraz harmonogramu prac prowadzonych w pasie, zwłaszcza w przypadku prac etapowych. Po zaakceptowaniu dokumentacji technicznej ostatnim krokiem jest zatwierdzenie zaopiniowanego projektu u zarządcy ruchu. Na każdy etap organy mają 30 dni.

   


  Zakład Instalacyjny Piotr Banach

  ul. Toruńska 60, 86-200 Chełmno

  NIP: 875-131-72-04, biuro@inzgaz.pl

  województwo kujawsko-pomorskie